STADGAR FÖR
KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD I LULEÅ EKONOMISKA FÖRENING

1. Ändamål
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska och konstnärliga intressen genom:
Att ge möjlighet tillkonstnärligt arbete, enskilt och i grupp.
Att tillhandahålla medlemmarna föreningens utrustning och verktyg.
Att driva ändamålsenliga verkstäder i vilka medlemmarna ges möjlighet att arbeta.

2. Firma
Föreningens namn är Konstnärernas Kollektivverkstad i Luleå ekonomiska förening. Föreningens styrelses säte är i Luleå.

3. Medlemskap
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Skriv ut samt fyll i Medlemsansökan och underteckna Medlemsförbindelsen. Skicka båda till KKV Luleå, Kronan H5, 974 42 Luleå. Medlemskapet fastställs av styrelsen. Fysiska personer, vilka förklarat sig villiga att aktivt verka för föreningens syften och verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningen efter prövning av styrelsen.

4. Rösträtt
Varje medlem äger en röst.

5. Medlemsinsats
Varje medlem skall erlägga insats/årsavgift fastställd av styrelsen vid årsmötet, dock högst 800 kr/år genom kontant betalning vid inträde i föreningen. Medlem kan deltaga med ytterligare insats om så önskas.

6. Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ. Styrelsen består av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt två (2) suppleanter. Vid beslut av övergripande natur krävs att tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen är enig.
Styrelsen konstituerar sig själv. Ordförandes mandattid är två (2) år.
Övriga ledamöter jämte suppleanter väljes, av föreningens årsmöte, för den mandattid som årsmötet beslutar.

7. Beslutande organ
Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstämman.
Föreningsstämma hålles en (1) gång under räkenskapsåret före mars månads utgång. Kallelse utfärdas av styrelsen, tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma, genom skriftligt meddelande till medlemmarna.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmofunktionärer
2. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
8. Disposition av föreningens över- eller underskott.
9. Eventuella ärenden från styrelsen (propositioner).
10. Val av ordförande.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Fastställande av arvoden.
Vid val krävs enkel majoritet.

8. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begär extra stämma för att behandla en viss angiven fråga. Kallelse till extra stämma utfärdas skriftligen av styrelsen tidigast tre (3) veckor och senast en (1) vecka före extra stämma. Även andra meddelanden än kallelse till stämma skickas skriftligen till medlemmarna per post.

9. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.

10. Årsavgift
Föreningsstämman beslutar om medlems-/årsavgift dock högst 500 kr/år.

11. Överskott
Föreningen beslutar om överföring av överskott till reservfond samt eventuell avsättning till annan fond.

12. Årsredovisning
Räkenskapsåret ska omfatta tiden 1 januari - 31 december.
Räkenskaperna ska lämnas till revisorn senast 1 februari.
Årsredovisningen ska omfatta förvaltnings-berättelse samt balans- och resultaträkning.

13. Revisor
Ordinarie föreningsstämma utser en (1) revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

14. Motioner till föreningsstämman
Medlem som önskar ta upp ärende på ordinarie föreningsstämma ska senast fyra (4) veckor innan stämman skriftligen inlämna motion till föreningens styrelse.

15. Stadgeändringar
Beslut om stadgeändringar kan endast ske efter två (2) på varandra följande stäm-mor med minst två tredjedels (2/3) majoritet på den senare stämman eller det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall. Stadgeändringen träder i kraft i och med att registreringen har skett hos PRV.